به گزارش هنرآنلاین به نقل از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، این کتابفروش از سال 1387 با مشکلاتی به جهت عدم اعمال معافیت از سوی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان مواجه و در پی آن و بنابر اقدام  اداره مذکور در سال 1393 آپارتمان مسکونی‌اش مصادره گردیده بود.

دیوان عدالت اداری با استناد به بند "ل" ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده واحده قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات (مصوب80/2/26) و با توجه به تبصره ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1388 مبنی بر این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند صدور مجوزهای یادشده را به مراجع دیگر (از جمله اتحادیه‌ها) واگذار نماید، مصادره ملک مودی را باطل و رای به استرداد آن داده است.

گفتنی است که اداره کل امور مالیاتی خوزستان با تبعیت از رای صادره، ملک تصرف شده را از طریق مجرای قانونی و سند رسمی به مودی عودت داد.

اسناد مربوط  به این خبر در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران موجود است.