سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، پس از مقدمه‌ای بر ویراست جدید این کتاب، مقدمه مترجمان فارسی را می‌خوانیم. در ادامه مطالبی با عناوین "ارباب و برده هگل"، "هگل و سه متفکر فرانسوی" و "توضیحاتی در خصوص این کتاب" آمده است. "رئوس کلی"، "ژرژ باتای"، "ژیل دلوز" و "ژاک لکان" فصل‌های کتاب را تشکیل می‌دهند.

هر یک از فصل‌های این کتاب به رویکرد یکی از متفکران متاخر فرانسوی در قبال مبحث ارباب و برده هگل اختصاص دارد. علی‌رغم مجاورت زمانی و مکانی هر سه متفکر، برداشت آن‌ها از مصاف ارباب و برده، و البته فلسفه هگل به طور کلی، از اساس با یکدیگر متفاوت است.

کتاب "خود-آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی" ترجمه سه فصل از کتاب عظیم‌تری تحت عنوان "پدیدارشناسی خود-آگاهی از منظر هگل" است که با همکاری مشترک دیوید شرمن و لئو راوچ به چاپ رسیده است. بخش انتهایی کتاب، به قلم دیوید شرمن مشتمل بر چهار فصل است که علاوه بر سه فصل موجود در این کتاب (باتای، دلوز و لکان) فصلی تحت عنوان "یورگن هابرماس و اکسل هونت" را نیز شامل می‌شده که بنا به نظر مترجمان حذف شده است تا این ترجمه به طور مشخص و منسجم صرفا به قرائت‌های متاخر "فرانسوی" درباره مبحث ارباب و برده هگل محدود شود.

البته روشن است که پرداختن به رویکرد هر کدام از این متفکران در قبال هگل و فلسفه او کتابی جداگانه و البته مفصل‌تر را طلب می‌کند، به همین دلیل دیوید شرمن در هر کدام از فصول این کتاب فقط به وجه خاصی از نظرات آنان پرداخته است تا بتواند حول آن به نوعی انسجام دست یابند و از ابتدا تا انتهای هر فصل یک خط سیر را آغاز کند و به اتمام برساند. البته گفتنی است واکنش نویسنده به تمام این متفکران یکسان و هم جهت نیست.

لازم به توضیح است مبحثی در اندیشه هگل وجود دارد که به "ارباب و برده" معروف است. این مبحث از آن جهت شهرت دارد که مارکس در طرح نظریاتش به آن اشاره و برای روشن کردن رابطه سرمایه‌دار و کارگر از این بحث استفاده کرده است.

کتاب "خود-آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی" نوشته دیوید شرمن با ترجمه مشترک محمدمهدی اردبیلی و پیام ذوقی در شمارگان هزار نسخه و با قیمت 15هزارتومان توسط نشر نی به فروش می‌رسد. با توجه به شناسنامه کتاب، این اثر سال 1390 توسط انتشارات رخدادنو منتشر شده است.

KHOD AGA