سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "تجربه هنرمندانه در پدیدار شناسی مرلو-پونتی" از نادر شایگان فر و "مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی" اثر اسما سبزکار از تازه‌های کتاب نشر هرمس هستند.

کتاب "تجربه هنرمندانه درپدیدارشناسی مرلو-پونتی" اثر نادر شایگان فر و سی و پنجمین عنوان از مجموعه "هنر" نشر هرمس است که در ۴ فصل "طرح موضوع"، "تبیین تلقی پدیدارشناسانه از طبیعت در نقاشی سزان"، "هستی و هنر مدرن" و "موزه در تقابل با تجربه، حرکت و پی افکنی حقیقی تاریخ" آرای فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی در حوزه هنر را بررسی می‌کند.

در بخشی از این کتاب چنین می‌خوانیم: "نقاش می‌تواند از آگاهی صرفا فردی و دانش علمی به در آید و می تواند از چنبره جهان صلب و سترون معمول خارج شود. او می‌تواند از بند هستی خود به درآید و از پیرامون خویش کناره گیرد و به هستی عام بیندیشد، "هستی ای که همواره مقصود اوست". و هرگز مترادف با این یا آن شیء معمول و نیز متعلق این یا آن ذهن یا آگاهی محض نیست. جایی در میان این دو است. مشغله خاص نگاه هایی چون نگاه سزان است."

این کتاب در ۱۴۳ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

اما کتاب بعدی "مرلو-پونتی و روش تحلیل آثار نقاشی" اثر اسما سبزکار است. این کتاب در ۳ فصل اصلی " دنیای مرلو-پونتی"، "روش مرلو-پونتی در مواجهه با نقاشی" و "تجزیه و تحلیل آثار" تبویب شده است.

و اما بخشی از این کتاب:

"نگاه خیره نه علت است و نه معلول، بلکه امری درونی است که، به مثابه چشم سوم، چیزها و نیز نقاشی ها و تصاویر ذهنی را که معلول درون ماست می بیند و ادراک می کند. از این رو چشمان من مانند ماشین های متفکری در جهان عمل می کنند و امر مرئی را به چنگ می آورند و البته این امر نیازمند تمرین است. جهان همان چیزی است که ما می بینیم، با وجود این باید یاد بگیریم که آن را ببینیم. "

این کتاب در ۲۲۹ صفحه و با قیمت ۴۵ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.