سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین:  مجموعه داستان "طعم گل های پریوش" درقالب یک داستان بلند و هفت داستان کوتاه با شناسه نعمت مرادی و مشخصات ظاهری درنود صفحه منتشر و به زیور چاپ اراسته شد. اکثر داستان‌ها‌ی این مجموعه ازیک طرح منسجم و ونظم روایی مشخصی حمایت نمی کنند.

جهان داستان این مجموعه دربعضی سطرها از داستان‌ها  به یک طنزتلخ می رسد و شایدهمین ابزارطنز برای خیلی ازنویسنده‌ها به سخره گرفتن جهانی باشد که نظم ومعنا وپیوندهای شکل گرفته دران رنگ باخته است. روایت در مجموعه داستان طعم گل های پریوش روایتی تکه تکه از موقعیتی است که شخصیت ها دران زیست می کنند. شخصیت‌ها به تقسم کردن خود ودیگران اعتقادی ندارند . در داستان اول مجموعه و بعضی از داستان‌های این مجموعه زبان به سمت شاعرانگی وروایت به شکل جریان سیال ذهن اتفاق می افتد.فضای اکثرداستان ها در  شهرتهران و فضایی شهری ترسیم شده است. این مجموعه داستان بعد از مجموعه شعر پدر ومادر وهرسین وطعم عاشقانه و مجموعه داستان باجی ششمین کتاب ودومین مجموعه داستان نعمت مرادی است که منتشر شده است.

 این اثر توسط نشرمایا فردا، ۱۴اردیبهشت ماه درساعت ۱۱صبح درغرفه نشرمایا رونمایی می‌شود.