​راویان کودکِ گروه هنری "چامه" به سرپرستی بهاره جهاندوست و به همت خانه کودک لیان، روایت شاهنامه از عید نوروز را (داستان جشن جمشید) روایت کردند.