سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: بر اساس داوری اولیه دومین دوره جایزه داستان تهران، آثار 50 نفر به دور دوم داوری راه یافت. دبیرخانه این جایزه از معرفی اسامی نویسندگان راه یافته به دوردوم داوری این جایزه خبر داد.

بعد از داوری اولیه توسط شورای بررسی داستان ماهنامه داستان همشهری، 50 نفر به دور دوم داوری راه یافته‌اند. این تعداد از میان 1089 شرکت ‌کننده در این مسابقه ادبی انتخاب شده‌اند و داستان‌هایشان برای داوری نهایی به هیات ‌داوران شامل علی خدایی، جواد محقق، ناهید طباطبایی، محمدحسن شهسواری و نفیسه مرشدزاده سپرده شده است.

اسامی نویسندگان این 50 اثر به قرار زیر است:

1

2