به گزارش هنرآنلاین؛ در این شماره مصطفی معین و هادی خانیکی، دو یادداشت اصلی این شماره را نوشته‌اند و نعمت‌الله فاضلی هم مقاله اصلی ورودی به موضوع امید را به رشته تحریر در آورده است.گفتگو با محمد جواد غلامرضا کاشی درباره "امید واقعی، امید یوتوپیک"، گفتگو با مقصود فراستخواه با عنوان "ایرانی‌ها ملتی امیدوار ولی بدون امید اجتماعی"، گفتگو با سعید مدنی با عنوان اصلی "ناامیدی در ایران رو به افزایش است"، گفتگو با علیرضا علوی‌تبار با عنوان "به آینده امیدوارم" و گفتگو با محمد یعقوبی با عنوان "نوشتن، رفتاری برای تغییر"، گفتگوهای اصلی این شماره مروارید را تشکیل می دهند.

"آینده امید و سیاست در عصر عسرت"، "جستجوی امید در هالوین پارتی"، "خبرهای بدی که آوار می‌شوند"، "این دو زن امید را چگونه می‌بینند"، "مسئولیتی به نام امید اجتماعی"، "هنر به مثابه امید"، "ماموریت برای امید"، "ون گوگ و انگاره‌آفرینی از آینده" و گفتگوهایی دیگر با بیژن عبدالکریمی، محمدمهدی مجاهدی، حسام سلامت، محمد درویش، آذر منصوری و نسبیه زنجری از دیگر مطالب مهم شماره هفتم مجله "مروارید" است.