به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط بــراســاس ماموریــت خــود عــلاوه بــر تببیــن شــرایط موجــود، طراحــی چشــم‌انداز و تنظیــم منشــور اخلاق حرفــه‌ای، کوشــیده اســت تــا بــا تنظیــم پیش‌نویــس قانــون (لایحه/طــرح) انتظام‌بخشــی نمایــش ویدیویــی برخــط و نیــز پیش‌نویــس قانــون ضوابــط تبلیغــات تجــاری و عدالــت رقابتــی، ســهم خود را در تنظیــم و بهبــود مناســبات جهــان رو بــه گســترش وی‌او‌دی‌ها و این کســب‌وکار تــازه ادا کند.

در این پیش‌نویس ابتدا وضعیت موجود از دو منظر «چالش‌ها و موانع» و «توانمندی‌ها و فرصت‌ها» بازنمایی شده و در ادامه چشم‌انداز، شعار، سیاست‌ها و راهبردهای انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط برشمرده شده است. پیش از تشریح پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی، منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن در ۹ بند مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی، پس از تاکید بر اینکه «در اجــرای بنــدهــای ششــم، هشــتم، نهــم، دهــم و دوازدهــم اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و بــا بــاور بــه اصالــت کنــش و رفتــار مســئولانه آدمــی کــه در گــرو مشــارکت و انتخــاب آزادانــه شــکل می‌گیــرد، پیش‌نویــس قانــون نظــارت و انتظام‌بخشــی رســانه‌های صــوت و تصویــر انتشار محتوا تقدیــم می‌شــود.» ۲۸ ماده به همراه تبصره‌ها و جزئیات آمده است.

از موارد اشاره شده در بخش قانون انتظام‌بخشی می‌توان به تعیین مسئول صدور پروانه فعالیت، نقش مرکز ملی فضای مجازی در جریان امور، تصریح مواردی که انتشار آن در وی‌او‌دی‌ها ممنوع و تخلف است، اشاره به جزئیات مجازات انتشار محتوایی که جزو موارد ممنوع و تخلف است، برشمردن ترکیب شورای بازبینی (متشکل از شخصیت‌های حقوقی) و تعیین تکلیف در زمینه درجه‌بندی سنی و …

در بخش دیگر این متن به منظور پیشگیری از انحصار و سلطه یک‌جانبه بر بازار، طرح/ لایحه تبلیغات تجاری و عدالت رقابتی مورد اشاره قرار گرفته است، این بخش شامل ۳۸ ماده و تشریح‌کننده تمامی جزئیات مربوط به تبلیغات محصولات مختلف در فضای وی‌او‌دی‌ها است.

متن کامل پیش‌نویس پیشنهادی در PDF موجود روی سایت انجمن در دسترس است.