به گزارش هنرآنلاین، در این قسمت حمید پارسانیا و تقی آزاد ارمکی درباره‌ «نقش گفتار دینی در نهضت مشروطه» گفتگو خواهند کرد. برنامه زاویه در این هفته به این پرسش می‌پردازد که آیا مشروطه نوعی گسست از سنت بود؟ یا باید آن را احیای سنت در مواجهه با اقتضائات زمانه فهمید؟ چه مؤلفه‌هایی درون گفتار دینی وجود دارند که پویایی درونی آن را ممکن می‌کنند و ما را از بن‌بست امتناع گفتگو با تجدد از یک سو و از دام سلفی‌گری از سوی دیگر می‌رهانند؟

تقی آزاد ارمکی و حمید پارسانیا عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران هستند.

مجله علوم انسانی «زاویه» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیماست که هر هفته ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن می‌رود.