گلاره عباسی مؤسس سوینا (سینمای ویژه نابینایان) درباره این پروژه توضیح می‌دهد.