اسدالله یکتا از بازیگران قدیمی از اهالی سینما درخواست کرد تا به او کار پیشنهاد کنند.