بهمن هاشمی دوبلور و گوینده اعتقاد دارد در دوبله بر روی نسل جوان بسته شده است، چون دیگر جا نیست. او می‌گوید: ما صد نفر آدم هستیم در صد متر جا. دیگر هم فیلم نیست که بتوانیم آن را دوبله کنیم پس نباید انتظار داشت که در باز شود و عده دیگری از نسل جوان به ما اضافه شوند.