جمشید جهانزاده معتقد است امروز تلویزیون در میان مخاطبان جایگاهی ندارد.