مصطفی و مجتبی بلال حبشی دوقلوهای سریال "پایتخت" با کار خود در این سریال مورد توجه قرار گرفتند.