به گزارش هنرآنلاین، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار خراسان رضوی آمده است: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیات وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب ثبت ۱۸ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌گردد.

گل مهر با نقش حیوان چهارپا، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۲۲)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۲،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

گل مهر با نقش گوزن و ستاره، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۲۳)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۳،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

گل مهر با سه اثر مهر، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۲۵)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۴،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

گل مهر روزبه، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۲۶)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۵،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

گل مهر با نقش سیمرغ، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۲۸)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۶،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

سکه نقره خسرو دوم، بندیان درگز (شماره اموالی: ۷۰۵۱)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۷،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

سکه نقره خسرو دوم، بندیان درگز (شماره اموالی: ۷۰۵۲)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۸،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

سفال نوشته، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۰۳)، شماره ثبت:‌ ۱۵۲۹،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

سفال نوشته پیشکش بز، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۰۲)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۰،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

تاس بازی استخوانی، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۰۰)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۱،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

تاس بازی استخوانی، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۰۱)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۲،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

ظرف آئینی، بندیان درگز (شماره اموالی: ۲۶۹)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۳،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

مهر انگشتری، بندیان درگز (شماره اموالی: ۳۱۵)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۴،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

روکش، ششتمد سبزوار (شماره اموالی: ۱۴۳۷)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۵،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

پیکرک انسان نشسته، نیشابور (شماره اموالی: ۱۰۱۰)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۶،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

مهر صور فلکی، شادیاخ (شماره اموالی: ۱۰۵۸)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۷،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

سکه دینار، ششتمد سبزوار (شماره اموالی: ۱۵۱۲)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۸،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

جام یوخاری قلعه (شماره اموالی: ۳۷۸۴)، شماره ثبت:‌ ۱۵۳۹،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

محل نگهداری: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، شهر مشهد، بوستان کوهسنگی، موزه بزرگ خراسان.»

همچنین در نامه مشابه دیگر دکتر مونسان به استاندار خراسان رضوی مراتب ثبت شش اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر اعلام شد.

قرآن خطی جلال الدین اکبر غوریانی، شماره ثبت: ۱۵۴۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

جزء اول قرآن خطی حسینی دامغانی، شماره ثبت: ۱۵۴۱، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

جزء پنجم قرآن خطی حسینی دامغانی، شماره ثبت: ۱۵۴۲، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

جزء ششم قرآن خطی حسینی دامغانی، شماره ثبت: ۱۵۴۳، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

جزء هفتم قرآن خطی حسینی دامغانی، شماره ثبت: ۱۵۴۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

جزء بیست و پنجم قرآن خطی حسینی دامغانی، شماره ثبت: ۱۵۴۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

محل نگهداری: استان خراسان رضوی، شهرستان تربت جام، شهر تربت جام، خیابان جامی، خیابان آرامگاه، مجموعه تاریخی مزار شیخ احمد جامی.