نمایشگاه آثار نریمان گران‌مایه با عنوان "مدار آشفته" توسط گالری مژده برگزار شد. آثار این هنرمند که آفرینش برخی از تابلوهایش یک فصل به درازا کشیده، همگی حول یک محور هستند. در همه تابلوها شاهد وجود تعداد بی‌شمار خطوط منحنی هستیم که به شکل نامنظم و در جهت‌های مختلف بر سطح بوم قرار گرفته‌اند. خطوطی که در سراسر تابلو پخش شده و توازن آن را حفظ و جریان انرژی و حرکت مداومی را ایجاد کرده‌اند. حرکت قلم همراه با رنگ‌های زنده و پرانرژی بر سطح بوم، فضای سیالی را در این آثار به وجود آورده است.