هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و احسان آقایی مدیر موزه هنرهای معاصر در نشستی به تشریح بازسازی این موزه پرداختند.