به گزارش هنرآنلاین، این مراسم با سخنرانی Lauren Montague مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد آغاز به کار کرد. پژمان تهوری موسس گالری هنری تاچ و مدیر فستیوال سوآرت، سخنران دوم این مراسم بود. تهوری در تشریح اهداف فستیوال سوآرت گفت: شـهروندان در هـر موقعیـت اجتماعـی، بـا مشـارکت در پـروژه‌هـای مدنـی، هنـری و فرهنگـی مـی‌تواننـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع را ایجـاد کننـد کـه در آن فاصلـه‌هـا کمتـر و پیوسـتگی و یکـی شـدن‌هـای بیشـتری حاصـل گـردد. خصوصـا در جامعـه متکثـر ایـران کـه بـه لحـاظ زبانـی، قومـی، دینـی و مذهبـی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو هــدف ســوآرت، جلــب مشــارکت مدنــی هنرمنــدان و مخاطبــان، و تبدیــل آن بــه یــک ســرمایه اجتماعـی، بـرای شـکل‌دهـی بـه جامعـه‌ای تحـول یافتـه بـود.

سه تن از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا به نام‌های فاطمه امانی‌راد، ندا عزیزی، فائزه حیاتی, در این رویداد بین المللی حضور داشتند که بر اساس شرکت در یک فراخوان، از بین ۳۰۰ هنرمند و ۱۰۰۰ اثر ارسالی منتخب و موفق شدند بین ۳۰ هنرمند نهایی باشند و جواز حضور در نمایشگاه بین المللی دانشگاه هاروارد را کسب نمایند. آثار از سه ماه می ۲۰۱۹، به مدت سه ماه در دانشگاه هاروارد بخش خاورمیانه به نمایش درآمده و هم اکنون نیز بر روی دیوارهای این دانشگاه، نمایش عمومی آثار ادامه دارد.