سرویس تجسمی هنرآنلاین: در پاویون کشور مالزی، آثار آنورندا جگدوا (Anurendra Jegadeva)، ایوان لم (Ivan Lam)، لیم (H.H.Lim) و زولکیفیلی (Zulkifli Yusoff) با عنوان "خود را در‌ آیینه بنگر" و کیوریتوری لیم وی لینگ (Lim Wei-Ling)؛ توسط گالری هنر ملی و وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی در پنجاه و هشتمین بی‌ینال ونیز به نمایش درآمده است.

پاویون مالزی در این نمایشگاه یک گفتمان درمورد مفهوم هویت در هنگام تغییرات اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اجتماع است. "خود را در آیینه بنگر" نقطه شروع مفهوم هویت ملی؛ به‌عنوان فضایی است که در آن منافع فردی و جمعی، تاریخ و اسطوره به هم برخورد می‌کنند و دیدگاه‌های ملی و بین‌المللی ساخته می‌شوند.

این مجموعه آثار در پاویون ملی مالزی، هنگامی که در برابر چارچوب وسیع‌تری از اجتماع درک شود، پرسش‌گری در مورد خود را مطرح می‌کند. آن‌ها نشان می‌دهند که این مفهوم دچار ناهمگونی و تغییرات همیشگی است. آن‌ها بسیاری از روایت‌های شخصی را در درون یک ساختار مشترک از فهم عمومی کنار هم  قرار می‌دهند که به‌طور هم‌زمان متنوع و متحد است. در مدیاهای مختلف - نقاشی، ویدئو، صدا و اینستالیشن– هنرمندان حاضر، تفسیری از تحقیقات خودشان را در مورد هویت، درک مفاهیم، ایدئولوژی‌های مبتنی بر تغییرات، هژمونی فرهنگی، پدرسالاری و جهانی شدن ارائه داده‌اند.