سرویس تجسمی هنرآنلاین: "خنوم شاهدی در طول زمان" عنوان پروژه هنری اسلام عبدالله (Islam Abdullah)، احمد شیها (Ahmed Chiha) و احمد عبدالکریم (Ahmed Abdel Karim) است که با کیوریتوری احمد شیها (Ahmed Chiha) اثر منتخب وزارت فرهنگ مصر در منطقه جیاردینی پنجاه وهشتمین بی‌ینال ونیز، میزبان مخاطبان است.

خنوم (Khnum)، در اساطیر مصر باستان، یکی از قدیمی‌ترین خدایان است که در اصل به او آفریننده رود نیل لقب داده‌اند. به دلیل سیل سالیانه مصر که ارمغان آورنده گل‌ولای، خاک رس و آب است و زندگی را به محیط اطراف به ارمغان می‌آورد، خنوم لقب آفرینده کودکان نیز گرفته است.

معمولا در هنر مصر باستان، خنوم را به شکل مردی با سر قوچ همراه با چرخ سفال‌گری به تصویر کشیده‌اند که ایستاده روی چرخ مشغول آفریدن کودکان است. او را همچنین در حال نگه داشتن یک کوزه که از آن جریان آب جاری می‌شود، نیز نشان داده‌اند، زیرا او به عنوان منشا رود نیل شناخته می‌شود.