سرویس تجسمی هنرآنلاین: "بعد از توهم" عنوان پروژه هنری، زهرا الغامدی (Zahrah Al-Ghamdi)  است که با کیوریتوری ایمن الگیبرین (Eiman  Elgibreen)  که منتخب موسسه هنری میسک (Misk Art Insitute ) است در آرسناله، پنجاه و هشتمین بی‌ینال ونیز به نمایش درآمده است.

عنوان این اینستالیشن یادآور یک خط از شعر زهیر بن ابی سلمى به زبان عربی باستان است که او در آن از مبارزه خود برای بازگشت به خانه پس از بیست سال دوری می‌گوید.

اثر الغامدی، احساس کاوش را در مخاطب خود بر می‌انگیزد. این اثر همچنین به معنای بازتاب تاریخ عربستان سعودی و هویت آن است.