سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان مناطق آفریقا و اقیانوسیه در بونامز نیویورک برپا می‌شود. این حراج در سیزدهم ماه مه برگزار می‌شود.

در این حراج  اثری با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار (گابن)، اثری با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار دلار (گابن)، کاری با قیمت پیشنهادی 180 تا 220 هزار دلار (کامرون)، اثری با قیمت پیشنهادی 120 تا 160 هزار دلار (نیوزلاند) وکاری با قیمت پیشنهادی 100 تا 125 هزار دلار (گینه) چکش خواهد خورد.

تصاویری از این آثار مشاهده می‌کنید:

 

 

1

اثری با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار (گابن)

 

2

اثری با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار دلار (گابن)

 

3

کاری با قیمت پیشنهادی 180 تا 220 هزار دلار (کامرون)

 

4

اثری با قیمت پیشنهادی 120 تا 160 هزار دلار (نیوزلاند)

 

5

کاری با قیمت پیشنهادی 100 تا 125 هزار دلار (گینه)