سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثار برجسته‌ای از هنر معاصر ایران در بونامز لندن چکش می‌خورد. حراج  هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز در نخستین روز از ماه مه، برابر با یازدهم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. در این حراج که آثاری از هنرمندان کشورهایی نظیر مصر، لبنان، عراق، سودان و... نیز حضور دارند، آثاری از هنرمندان معاصر ایران چکش خواهد خورد. در بونامز اول ماه مه آثاری از سهراب سپهری، پرویز تناولی، بهجت صدر، محمد احصایی، حسین زنده‌رودی،  فرامرز پیل‌آرام، سیراک ملکونیان، شیرین نشاط، رضا آرامش، کاوه گلستان، آزاده رزاق‌دوست، ابوالقاسم سعیدی، فریده لاشایی، مارکو گریگوریان، ژازه تباتبایی، حسین کاظمی  و جعفر روح‌بخش چکش خواهند خورد.

تابلویی از مجموعه تنه درختان سهراب سپهری گران قیمت‌‌ترین اثر این دوره حراج بونامز لندن است و پس از او آثاری از شفیق عبود، پرویز تناولی، ایمان بعلبکی، بهجت صدر و محمد احصایی در رتبه‌‌های بعدی ذی‌قیمت‌ترین آثار حراج  هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز قرار دارند.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

2

اثری از پرویز تناولی با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار پوند

 

3

اثری از بهجت صدر با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند

 

4

اثر دیگری از پرویز تناولی با قیمت پیشنهادی 45 تا 65 هزار پوند

 

5

اثری از محمد احصایی با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

6

اثر دیگری از محمد احصایی با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

7

اثر دیگری از محمد احصایی با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند

 

8

اثری از حسین زنده رودی با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 هزار پوند

 

9

اثری از فرامرز پیل آرام با قیمت پیشنهادی 7 تا 12 هزار پوند

 

10

اثری از سیراک ملکونیان با قیمت پیشنهادی 12 تا 18 هزار پوند

 

121

اثری از رضا آرامش با قیمت پیشنهادی 12 تا 15 هزار پوند

 

12

اثری از کاوه گلستان با قیمت پیشنهادی 5 تا 8 هزار پوند

 

122

اثری از آزاده رزاق دوست با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 هزار پوند

 

14

اثری از ابوالقاسم سعیدی با قیمت پیشنهادی 25 تا 35 هزار پوند

 

15

اثری از فریده لاشایی با قیمت پیشنهادی 12 تا 18 هزار پوند

 

16

اثری از مارکو گریگوریان با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

1

اثری از سهراب سپهری با قیمت پیشنهادی 100 تا 200 هزار پوند

 

17

اثری از ژازه تباتبایی با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

18

اثری از حسین کاظمی با قیمت پیشنهادی 5 تا 7 هزار پوند

 

19

اثر دیگری از سهراب سپهری با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

20

اثر دیگری از سهراب سپهری با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

21

اثری از جعفر روح‌بخش با قیمت پیشنهادی 12 تا 15 هزار پوند