سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن  در هشتم ماه مه آثاری از هنر کلاسیک را چکش می‌زند. در این حراج اثری از ژان جوزف خاویر بیدو با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری از هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، اثر دیگری از هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری از فرانس فرانکنِ پسر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند و اثری از فرا گالگاریو با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند چکش می‌خورند.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

 

 

 

 

2

 

اثری از هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

3

اثر دیگری از هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

4

اثری از فرانس فرانکنِ پسر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

5

اثری از فرا گالگاریو با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند

 

1

اثری از ژان جوزف خاویر بیدو با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند