سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان یونانی در بونامز لندن چکش خواهد خورد. این حراج در 17 آوریل برگزار می‌شود. در این حراج اثری از لوکاس ساماراس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری از تئوفیلوس هاجمایکل با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزارپوند، کار دیگری از تئوفیلوس هاجمایکل با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند، اثر دیگری از یانیس ساروشیس با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند، اثری از پاولوس با قیمت پیشنهادی 30 تا 40 هزار پوند، اثر دیگری از یانیس ساروشیس با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار پوند و کاری از کنستانتینوس وُلاناکیس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند چکش می‌خورد.

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

1

اثری از لوکاس ساماراس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

2

اثری از تئوفیلوس هاجمایکل با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزارپوند

 

3

اثر دیگری از تئوفیلوس هاجمایکل با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند

 

4

اثر دیگر از یانیس ساروشیس با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند

 

5

اثری از پاولوس با قیمت پیشنهادی 30 تا 40 هزار پوند

 

6

اثر دیگری از یانیس ساروشیس با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار پوند

 

7

اثری از کنستانتینوس وُلاناکیس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند