سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان بریتانیایی و اروپایی در بونامز لندن چکش می‌خورد. این حراج در بیستم ماه مارس برگزار خواهد شد.

در این حراج اثری از توماس سیدنی کوپر با قیمت پیشنهادی 6 تا 8 هزار پوند گران قیمت‌ترین پیشنهاد است. همچنین اثری از ویلیام هنری مرگستون و آثاری از جان کریل هریسون در این حراج چکش خواهد خورد.

تصاویری از آثار مزبور مشاهده می‌کنید:

 

 

2

اثری از ویلیام هنری مرگستون

 

3

اثری از جان کریل هریسون

 

4

اثر دیگری از جان کریل هریسون

 

5

اثر دیگری از جان کریل هریسون

 

1

اثری از توماس سیدنی کوپر با قیمت پیشنهادی 6 تا 8 هزار پوند