سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز لندن در نظر دارد در تاریخ ششم ماه مارس آثاری را ذیل عنوان هنر معاصر و پساجنگ چکش بزند. در این حراج اثری از کریستوفر وول با قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار پوند، کاری از جوزف آلبرز با قیمت پیشنهادی 350 تا 400 هزار پوند، اثری از جنیس کونیلیز با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از لینتی یادوم بائوکی با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از ویلیام کنتریج با قیمت پیشنهادی 90 تا 120 هزار پوند و کاری از مکس بیل با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند چکش خواهد خورد.

 

 تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از کریستوفر وول با قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار پوند

 

3

اثری از جنیس کونیلیز با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

4

اثری از لینتی یادوم بائوکی با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

5

اثری از ویلیام کنتریج با قیمت پیشنهادی 90 تا 120 هزار پوند

 

6

اثری از مکس بیل با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

2

 اثری از جوزف آلبرز با قیمت پیشنهادی 350 تا 400 هزار پوند