سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنر پساجنگ و معاصر در کریستیز لندن چکش خواهد خورد. این حراج در هفتم ماه مارس برپا خواهد شد.

در این حراج اثری از هارولد آنکارت با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند ، اثری از آلبرت اوهلن با قیمت 100 تا 150 هزار پوند، اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار پوند، اثری از سای تومبلی و کاری از سم فرانسیس با قیمت‌های 700 هزار تا یک میلیون پوند، و 180 هزار تا 250 هزار پوند و همین طور کاری از آنسلم کیف با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار پوند چکش خواهد خورد.

 

 

1

اثری از هارولد آنکارت با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند و اثری از آلبرت اوهلن با قیمت 100 تا 150 هزار پوند

2

اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار پوند

3

اثری از سای تومبلی و کاری از سم فرانسیس با قیمت‌های 700 هزار تا یک میلیون پوند، و 180 هزار تا 250 هزار پوند

4

اثری از جوزف آلبرز با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار پوند و کاری از گونتر فورگ با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

5

کاری از آنسلم کیف با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار پوند