سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان سوررئالیست در کریستیز لندن چکش خواهد خورد. این حراج در بیست و هفتم فوریه برگزار خواهد شد.

در این حراج  چهار اثر از رنه مگریت: اثری با قیمت یک میلیون و پانصد هزار پوند تا دو و نیم میلیون پوند، کاری با قیمت پیشنهادی 750 هزار پوند تا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پوند، اثری با قیمت پیشنهادی دو تا سه میلیون پوند  و کاری با قیمتِ منوط به خواست مخاطبان، کاری از خوان میرو با قیمت یک میلیون و 200 هزار پوند تا یک میلیون و 800 هزار پوند ، دو اثر از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوندو 260 هزار تا 350 هزار پوند و اثری از سالوادور دالی با قیمت پیشنهادی یک میلیون پوند تا یک میلیون و پانصدهزار پوند از آثاری هستند که در کریستیز لندن چکش خواهد خورد.

2

اثری از رنه مگریت با قیمتِ منوط به خواست مخاطبان (چپ) و اثری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند

 

3

کاری از خوان میرو با قیمت یک میلیون و 200 هزار پوند تا یک میلیون و 800 هزار پوند (چپ) و اثری از مگریت با قیمت پیشنهادی دو تا سه میلیون پوند

4

 

اثری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 260 هزار تا 350 هزار پوند (چپ) و اثری از سالوادور دالی با قیمت پیشنهادی یک میلیون پوند تا یک میلیون و پانصدهزار پوند

1

 

دو اثر از رنه مگریت: اثری با قیمت یک میلیون و پانصد هزار پوند تا دو و نیم میلیون پوند (چپ) و کاری با قیمت پیشنهادی 750 هزار پوند تا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پوند (راست)