سرویس تجسمی هنرآنلاین: هنر اروپایی، بریتانیایی، ویکتوریایی و امپرسیونیستیِ متعلق به قرن نوزدهم در بونامز لندن چکش می‌خورد. این حراج در بیستم فوریه سال جاری برگزار خواهد شد.

در این حراج اثری از لودویگ دوتش با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند، کاری از سر لاورنس آلما تادِما با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار پوند، اثری از جان اتکینسون گریمشاو با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کار دیگری از گریمشاو با قیمت 100 تا 150 هزار پوند، اثری از آرشیبالد توربورن با قیمت 50 تا 70 هزار پوند وکاری از ویلیام بل اسکات  با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند چکش خواهد خورد.

 

1

اثری از لودویگ دوتش با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند

 

2

کاری از سِر لاورنس آلما تادِما با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار پوند

 

3

اثری از جان اتکینسون گریمشاو با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

4

اثری دیگری از گریمشاو با قیمت 100 تا 150 هزار پوند

 

5

اثری از آرشیبالد توربورن با قیمت 50 تا 70 هزار پوند

6

اثری از ویلیام بل اسکات  با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند