سرویس تجسمی هنرآنلاین: یکی دیگر از نقاشی‌های کویری علی فرامرزی با عنوان "هجوم" در دهمین حراج تهران در معرض انتخاب خریدارانش است. این اثر که کاتالوگ حراج تهران دو صفحه و متن به آن اختصاص داده 30 تا 40 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. 

این دوره کویری‌های علی فرامرزی وجهی دوگانه و در تقابل با یکدیگر را می‌نمایانند. هنرمند از یک سو زیباشناسی کویری خود را به پیش میراند و از دیگر جهت چشمی گشوده دارد بر هجوم کویر و تحدیدهای محیط زیستی تا مرز نیستی زندگی.تعلیق بیننده درفاصله زیباشناسی خاص کویری اثر و مفهوم معاصریت آن همان چیزی است که فرامرزی دراین مجموعه از آثارش دنبال مینماید.

خطوط درهم پیچیده،حرکت مداوم فرمهای سیالی که درهم فرو می غلتند و دوباره پدیدمی آیند،رقص مرگی که میتواند هرچیز را فراگیرد ودر خود نیست نماید.

خط مستقیم جاده ای که سرتاسر اثر را طی نموده ودر دل طوفان محو گردیده عبورتوریستی مارادراین پهنه سرزمینی به خاطرمی آوردودرختان بی برگی که بیشتربه تمدنی متروک مانده می ماندتاطراوت های کوچه باغی حاشیه های کویری.  

دهمین حراج تهران عصر 21 دی ماه برگزار می‌شود.