سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری تحت عنوان "هنر یونانی" در بیست و یکم نوامبر (امروز)، در بونامز لندن چکش می‌خورد.

در این حراج اثری از کنستانتینوس پارتنیس (1967-1878) با قیمت پیشنهادی 350 تا 500 هزار پوند، کاری از نیکلاس گیزیس (1901-1842) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند، اثری از تئوفیلوس هادیمایکل (1934-1871) با فیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری از نیکو گیکا (1994-1906) با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، اثری از نیکوس انجلوپولوس (1985-1910) با قیمت پیشنهادی 40 تا 50 هزار پوند و کاری از ژان لورکات (1966-1892) با قیمت پیشنهادی 40 تا 50 هزار پوند چکش خواهند خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

 

 

 

 

 

2

اثری از نیکلاس گیزیس (1901-1842) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند

 

3

اثری از تئوفیلوس هادیمایکل (1934-1871) با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

4

اثری از نیکو گیکا (1994-1906) با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

5

اثری از نیکوس انجلوپولوس (1985-1910) با قیمت پیشنهادی 40 تا 50 هزار پوند

 

6

اثری از ژان لورکات (1966-1892) با قیمت پیشنهادی 40 تا 50 هزار پوند

 

1

اثری از کنستانتینوس پارتنیس (1967-1878) با قیمت پیشنهادی 350 تا 500 هزار پوند