سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن، آثاری متعلق به هنرمندان بریتینیایی را در قلمرو هنر مدرن و پساجنگ چکش می‌زند. این حراج در بیستم نوامبر برگزار می‌شود.

در این حراج  اثری از هنری مور با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 800 هزار پوند، کاری از دیم بارابارا با قیمت پیشنهادی 350 تا 450 هزار پوند، کاری از ویلیام اسکات با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند، اثری از دیوید بومبرگ با قیمت پیشنهادی 500 تا 800 هزار پوند، کاری از ویلیام رابرترز با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند و اثری از مایکل اندریوز با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند به فروش می‌رسد.

 

 

 

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از هنری مور با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 800 هزار پوند

 

2

اثری از دیم بارابارا با قیمت پیشنهادی 350 تا 450 هزار پوند

 

3

اثری از ویلیام اسکات با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند

 

4

اثری از دیوید بومبرگ با قیمت پیشنهادی 500 تا 800 هزار پوند

 

5

اثری از ویلیام رابرترز با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند

 

6

اثری از مایکل اندریوز با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند