سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنر استرالیایی در بونامز  سیدنی چکش می‌خورد. این حراج امروز، 14 نوامبر برگزار می‌شود. در این حراج اثری از رالف بالسون با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار دلار استرالیا، اثری از رابرت مکفرسون با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار، کاری از دوریت بلک با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار، اثری از لانگ جک فیلیپوس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار استرالیا  و کاری از نیاپانیاپا یونوپینگ با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار دلار به فروش می‌رسد.

 

تصاویری از آثار مهم این حراج می‌بینید:

 

 

1

اثری از رالف بالسون با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار دلار

2

اثری از رابرت مکفرسون با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار

5

اثری از لانگ جک فیلیپوس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار استرالیا

6

کاری از نیاپانیاپا یونوپینگ با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار دلار