به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان، مجید ناگهی دبیر همایش گفت: در ادامه رویکردهای دوره‌های پیشین، "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش انتخاب شده است.

ناگهی افزود: همایش 10 روز با عکاسان از آغاز با عنوان کلی "عکاسی، فرهنگ، جامعه" به  منظور تاکید بر تعامل عکاسی، فرهنگ و جامعه و بررسی و مطالعه این تعامل برگزار شده است و هر دوره با توجه به ضرورت ها و شرایط عکاسی و فرهنگی، اجتماعی جامعه و توجه به فرایند عکاسی در جهان، رویکردی با نظر اعضای شورای علمی تعیین می شود و "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش 10 روز با عکاسان انتخاب شده است.

دبیر هفتمین همایش 10 روز با عکاسان در ادامه گفت: "چهره ایران" عنوان و مفهومی باز و تاویل پذیر است که می تواند از جنبه ها و زوایای متعدد و گوناگون در عکس و عکاسی بیان و تحلیل شود. سال گذشته رویکرد همایش "عکاسی ایران، نگاهی به خود، نگاهی به جهان" بود و رویکرد امسال نیز در تداوم آن است که می تواند گفتمانی را درباره عکاسی ایران و چهره ایران امروز ایجاد کند.

انجمن عکاسان ایران هفتمین همایش 10 روز با عکاسان را 14 تا 23 آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.