سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراجی از عکس‌های مدرن، با عنوان "مدرنیسم: عکس‌هایی از مجموعه‌های خصوصی مختلف" در ساتبیز پاریس برگزار می‌شود. این حراج نهم نوامبر برپا خواهد شد و در آغاز آثاری از هنرمندان دوره‌ی آغازین مدرن در هنر عکاسی چکش می‌خورد.

در این حراج اثری از ادوارد استیشن با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار یورو، کاری از آندره کرتس با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار بورو، اثری از پل استرند با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو، کاری از من ری با نام آلبرتو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار یورو، اثری از پل استرند با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار یورو، اثری از براسای با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار یورو و  کاری از مارگارت واتکینس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار یورو چکش می‌خورند.

این تصاویر را ببینید:

1

اثری از ادوارد استیشن با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار یورو

 

2

کاری از آندره کرتس با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار بورو

 

3

اثری از پل استرند با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو

 

4

کاری از من ری با نام آلبرتو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار یورو

 

5

اثری از پل استرند با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار یورو

 

6

اثری از براسای با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار یورو

 

7

کاری از مارگارت واتکینس با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار یورو