سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان قرن 19 اروپایی در بونامز نیویورک برگزار می‌شود. در این حراج که هفتم نوامبر برپا خواهد شد اثری از ایزیدور کافمان (1921-1854) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از بانو لورا ترزا (1909-1852) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از گائتانو کریسی (1920-1838) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند، اثری از آدریانا یوحنا هانن (1895-1814) با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند و کاری از کارل کریستین وُگل وان وُگلستین (1868-1788) با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند چکش خواهند خورد.

 

تصاویر مهم‌ترین آثار این حراج بونامز نیویورک را می‌بینید:

1

اثری از ایزیدور کافمان (1921-1854) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

2

اثری از بانو لورا ترزا (1909-1852) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

3

اثری از گائتانو کریسی (1920-1838) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند

 

4

اثری از آدریانا یوحنا هانن (1895-1814) با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند

 

5

اثری از کارل کریستین وُگل وان وُگلستین (1868-1788) با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند