سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج بونامز در نظر دارد در روز 24 اکتبر آثاری از اساتید کلاسیک را چکش بزند. در این حراج اثری از دریک دیرکز. وان سانتوورت (1680-1610) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند، کاری از والنسیا سیرکا (1588-1532) با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند، اثری از مونز سیرکا (1529-1462) با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند، کاری متعلق به قرن 16 با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند، اثری از جیکوب استورک (1687-1641) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، اثری از پیر هیوبرت سابلیراس (1749-1699) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، کاری منسوب به مادر براون (1831-1761) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، اثری منسوب به گیلبرت جکسون (1642-1621) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند و کاری از جیکوب داک (1667-1600) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند چکش می‌خورند.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از دریک دیرکز. وان سانتوورت (1680-1610) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

 

2

اثری از والنسیا سیرکا (1588-1532) با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

 

3

اثری از مونز سیرکا (1529-1462) با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

4

اثری متعلق به قرن 16 با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

 

5

اثری از جیکوب استورک (1687-1641) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

6

اثری از پیر هیوبرت سابلیراس (1749-1699) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

7

منسوب به مادر براون (1831-1761) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

8

اثری منسوب به گیلبرت جکسون (1642-1621) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

9

اثری از جیکوب داک (1667-1600) با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند