سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان تراز اول قرن بیستم تحت عنوان حراج پرینتز اند مالتیپلز (Prints & Multiples) ساتبیز در نیویورک چکش می‌خورد. این حراج 18 اکتبر برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از جاسپر جانز با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار، کاری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار، اثری از ریچارد دِیبِنکورن با قیمت 400 تا 600 هزار دلار، اثری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار دلار، کاری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 75 تا 100 هزار دلار، اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 30 تا 40 هزار دلار، کاری از هلن فرانکنتالر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار، کاری از کای تومبلی با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 125 تا 175 هزار  دلار، کاری از بارنت نیومن با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار و  اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از جاسپر جانز با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار

 

2

اثری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار

 

3

اثری از ریچارد دِیبِنکورن با قیمت 400 تا 600 هزار دلار

 

4

اثری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار دلار

 

5

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 75 تا 100 هزار دلار

 

6

اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 30 تا 40 هزار دلار

 

7

اثری از هلن فرانکنتالر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار

 

8

اثری از کای تومبلی با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار

 

9

اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 125 تا 175 هزار  دلار

10

کاری از بارنت نیومن با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار

11

اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار