سرویس تجسمی هنرآنلاین: هنر امپرسیونیستی و مدرن عنوان حراج بونامز لندن در یازدهم اکتبر برابر با 19 مهر ماه است.

کاری از لئونارد تسوگوهارو فوجیتا با قیمت پیشنهادی 900 هزار تا یک میلیون و 300 هزار پوند ذی قیمت‌ترین اثر در این حراج است.

در این حراج اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی 350 تا 550 هزار پوند، کاری از جورج روآل با قیمت پیشنهادی 350 تا 550 هزار پوند، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 180 تا 220 هزار پوند، کار دیگری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند، اثری از اوژن بُدِن با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از پل سزان با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند و کاری از لئونارد تسوگوهارو فوجیتا با قیمت پیشنهادی 900 هزار تا یک میلیون و 300 هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

 اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی 350 تا 550 هزار پوند

 

2

 اثری از جورج روآل با قیمت پیشنهادی 350 تا 550 هزار پوند

 

3

 اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 180 تا 220 هزار پوند

 

4

اثر دیگری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند

 

5

اثری از اوژن بُدِن با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

6

اثری از پل سزان با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

7

اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

 

8

اثری از لئونارد تسوگوهارو فوجیتا با قیمت پیشنهادی 900 هزار تا یک میلیون و 300 هزار پوند