ایران آرت: حراج بونامز امروز در حراجی تحت عنوان هنر اسکاتلندی آثاری از هنرمندان این سرزمین را در بونامز ادینبورگ چکش خواهد زد.

در این حراج اثری از فرانسیس کمبل (1937-1883) با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند، اثردیگری از فرانسیس کمبل (1937- 1883) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند، کاری از آرتور ملویل (1904-1855) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند، اثر دیگری از آرتور ملویل با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند و کاری از سِر دیوید یانگ (1945-1865) با قیمت پیشنهادی 18 تا 25 هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از فرانسیس کمبل (1937-1883) با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند

 

2

اثر دیگری از فرانسیس کمبل (1937- 1883) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند

 

3

اثری از آرتور ملویل (1904-1855) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

 

4

اثر دیگری از آرتور ملویل با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

 

5

اثری از سِر دیوید یانگ (1945-1865) با قیمت پیشنهادی 18 تا 25 هزار پوند