سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن در ششم اکتبر برابر با 14 مهر ماه  در حراجی با عنوان هنر معاصر آثاری از هنرمندان معاصر را چکش می‌زند.

ذی قیمت‌ترین اثر این حراج کاری است از گرهارد ریشتر. در این حراج اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار پوند، اثری از گونتر اوکر با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند، کاری از شان اسکولی با قیمت پیشنهادی 450 تا 650 هزار پوند، اثری از انیش کاپور با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند و کاری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند چکش می‌خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

 

0

اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار پوند

1

اثری از گونتر اوکر با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند

2

کاری از شان اسکولی با قیمت پیشنهادی 450 تا 650 هزار پوند

3

اثری از انیش کاپور با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند

4

کاری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند