جلیل رسولی از آماده بودن مجموعه‌ای جدید از آثار نقاشی‌خط خود برای نمایش خبر داد.