به گزارش هنرآنلاین، پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران با حضور مدیران هنری و خوشنویسان کشور ساعت 17:30 شنبه سوم شهریورماه در سرای سعدالسلطنه قزوین آغاز می شود.

پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی قزوین با بزرگداشت ملک محمد قزوینی در بخش مسابقه و نمایشگاه در زمینه نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث برگزار می شود و آثار 215 هنرمند خوشنویس در بخش مسابقه و نمایشگاه در این دوسالانه به نمایش گذاشته می شود. آثار 129 هنرمند در بخش نستعلیق، 57 هنرمند در بخش شکسته نستعلیق و 29 هنرمند در بخش نسخ و ثلث در این دروه دوسالانه در سرای سعدالسلطنه به نمایش گذاشته می شود.

غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، علی اشرف صندوق آبادی، امیر احمد فلسفی و احمد پیله چی داوران نستعلیق، یدالله کابلی، محمد حسین عطارچیان و مجتبی ملک زاده داوران شکسته نستعلیق و سید محمد حسینی موحد، احمد عبدالرضایی و احمد فارس از مصر داوران نسخ و ثلث پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران هستند.

پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران با حمایت مرکز هنرهای تجسمی و مشارکت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از سوم شهریورماه در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 هنرمند در بخش نستعلیق، 57 هنرمند در بخش شکسته نستعلیق و 29 هنرمند در بخش نسخ و ثلث در این دروه دوسالانه در سرای سعدالسلطنه به نمایش گذاشته می شود.

غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، علی اشرف صندوق آبادی، امیر احمد فلسفی و احمد پیله چی داوران نستعلیق، یدالله کابلی، محمد حسین عطارچیان و مجتبی ملک زاده داوران شکسته نستعلیق و سید محمد حسینی موحد، احمد عبدالرضایی و احمد فارس از مصر داوران نسخ و ثلث پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران هستند.

پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران با حمایت مرکز هنرهای تجسمی و مشارکت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از سوم شهریورماه در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار می شود.

 

فردا در سرای سعدالسلطنه قزوین

افتتاحیه پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران برگزار می شود

 

افتتاحیه پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران شنبه سوم شهریورماه در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی، پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران با حضور مدیران هنری و خوشنویسان کشور ساعت 17:30 شنبه سوم شهریورماه در سرای سعدالسلطنه قزوین آغاز می شود.

پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی قزوین با بزرگداشت ملک محمد قزوینی در بخش مسابقه و نمایشگاه در زمینه نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث برگزار می شود و آثار 215 هنرمند خوشنویس در بخش مسابقه و نمایشگاه در این دوسالانه به نمایش گذاشته می شود. آثار 129 هنرمند در بخش نستعلیق، 57 هنرمند در بخش شکسته نستعلیق و 29 هنرمند در بخش نسخ و ثلث در این دروه دوسالانه در سرای سعدالسلطنه به نمایش گذاشته می شود.

غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، علی اشرف صندوق آبادی، امیر احمد فلسفی و احمد پیله چی داوران نستعلیق، یدالله کابلی، محمد حسین عطارچیان و مجتبی ملک زاده داوران شکسته نستعلیق و سید محمد حسینی موحد، احمد عبدالرضایی و احمد فارس از مصر داوران نسخ و ثلث پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران هستند.

پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران با حمایت مرکز هنرهای تجسمی و مشارکت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از سوم شهریورماه در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار می شود.