علی محمد زارع سرپرست و مدیر موزه هنرهای معاصر تهران از هنرمندان دعوت کرد تا با بازدید از مراحل بازسازی موزه نقطه نظرات خود را در باب بازسازی ااین مکان ارائه کنند.