به گزارش هنرآنلاین، نمایشگاه عکس مسائل اجتماعی ایران، با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، 30 خرداد در گالری ماه مهر برگزار می‌شود.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: هنگامی که آدمی از تجربه‌ی استتیک دل‌زده می‌شود، تازه هستی پیرامون خود را، آن چنان که هست، نه آن چنان که بر بنیاد سرنویس‌های ذهنی استتیکی زیبا انگاشته می‌شود، درمی‌یابد. این جا، "باید" به جای آن که امری ذهنی باشد، به کنشی عینی، همچون تلاشی واقعی و جاندار برای دگرگون کردن، برای ساختن آن چه باید باشد وانگهی نیست، فر آورده می‌شود. این چنین زیستی برای عکاس، عکس او را »عکس تجربه« میکند، نه عکس اثبات؛ خود نوشتن با نور، عکاسی کردن، رخداد میشود نه آن که از یک رخداد عکس ثبت شود. هنر به پتکی برای شکل دادن به خود، به راهی برای تربیت نفس دگر میگردد، نه آن که تصویری خودستایانه از نفس باشد؛ هنر، تیمارداری و پالایش و مراقب از خود و دیگری میشود. پراکسیس این چنین عکاسی تجربی در دل زندگی با مردم، کنشی است برای دگرگون کردن خود و جهان، برای ساختن خود و جامعه همچون یک کار هنری؛ راهی است برای زیستن، برای نقد به وضعیت‌های ناممکن‌کننده‌ی حیات، نه برای سخن گفتن از خود، و خودنمایی کردن. آن عکاسی که این تجربه‌ی ملال و دل‌زدگی از چهارچوب‌های استتیک سربارشده را، چون رد زخمی در آیین گذار، بر جان خود دارد، و سپس به خواست دگرگونی برخاسته است، نه عکس‌هایش، که خودش جوانه‌ی سبز دگرگونی میشود. باشد که این چنین حیاتی، هزار جان داشته باشد و تک‌درختها، جنگل شوند؛ که عکاس‌ها، نه از پی اتاق‌های سفید و دوربین‌های سیاه، که از دل زندگی، از سینه‌ی دردهای مردم فریاد کنند؛ که عکس‌ها، خون زخم‌های آدمی باشند.

گفتنی است نمایشگاه عکس مسایل اجتماعی ایران 3 خرداد تا 3 تیرماه در نگارخانه‌ی ماه مهر به نشانی بلوار آفریقا ، خیابان نیلوفر ، پلاک ۷ برگزار می‌شود.