سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنر معاصر در ساتبیز پاریس چکش خواهد خورد. این حراج در هفتم ژوئن برابر با هفدهم خرداد ماه برگزار خواهد شد و در آن آثاری از مارک توبی، سرجه پولیاکوف، سم فرانسیس و ... فروش خواهد رفت.

در حراج هنر معاصر ساتبیز پاریس کاری از مارک توبی با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو، کاری از سرجه پولیاکوف با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو، اثری از سم فرانسیس با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار یورو، اثری از ماریا هلنا ویرا دا سیلوا با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار یورو و اثری از ژان پیر پینسومَن با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار یورو چش خواهد خورد.

تصاویری از این آثار مشاهده می‌کنید:

 

0

اثری از مارک توبی با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو

 

00

اثری از سرجه پولیاکوف با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو

 

1

اثری از سم فرانسیس با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار یورو

 

2

اثری از ماریا هلنا ویرا دا سیلوا با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار یورو

 

5

اثری از ژان پیر پینسومَن با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار یورو