سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان روسی در حراجی که 6 ژوئن سال جاری در لندن برگزار می‌شود، چکش می‌خورد.

در این حراجِ بونامز آثاری از جمله، اثری از لئون شولمان گاسپارد (1964-1882) با قیمت پیشنهادی 250 تا 450 هزار پوند، اثری از نیکلای کنستانتینویچ روریچ (1947-1874) با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار پوند، اثری از زینایدا اِوجینیونا سِربریاکووا (19671884) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از اکساندر الکساندرویچ دیِنکا (1969-1899) با قیمت پیشنهادی 110 تا 120 هزار پوند، اثری از ایساک ایلیچ لویتان (1900-1860) با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند و اثری از نیکلای فچین (1955-1881) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند  چکش خواهند خورد.

شش نقاشی ذی قیمتِ این حراج را مشاهده کنید:

 

1

اثری از لئون شولمان گاسپارد (1964-1882) با قیمت پیشنهادی 250 تا 450 هزار پوند

 

2

اثری از نیکلای کنستانتینویچ روریچ (1947-1874) با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار پوند

 

3

اثری از زینایدا اِوجینیونا سِربریاکووا (19671884) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

4

اثری از اکساندر الکساندرویچ دیِنکا (1969-1899) با قیمت پیشنهادی 110 تا 120 هزار پوند

 

5

اثری از ایساک ایلیچ لویتان (1900-1860) با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

 

6

اثری از نیکلای فچین (1955-1881) با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند