کامران یوسف‌زاده(وای. زی.کامی) می‌گوید؛ هیچ‌گاه نمی‌توان در ذهن صورت کسی را به خاطر آورد و همین موضوع دست‌مایه خلاق آثارش قرار گرفته است.