سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج "هنر معاصر و پساجنگ" (16 مه )در بونامز نیویورک  آثاری از هنرمندان تراز اول را چکش زد.

در این حراج آثاری از اندی وارهول، الکساندر کالدر، ویسک فانگور، الکس کاتز، آلفرد ینسن، شان اسکالی و ... چکش خورد. در این میان ذی قیمت‌ترین اثر حراج  "هنر معاصر و پساجنگ" کاری بود از ویسک فانگور، هنرمند آمریکایی لهستانی که به قیمت 492 هزار و 500 دلار فروخته شد.

 در این حراج همچنین  کاری از الکس کاتز (1927) با قیمت 287 هزار و 500 دلار، اثری از آلفرد ینسن (1981-1903) با قیمت 212 هزار و 500 دلار، اثری از شان اسکالی(1945) با قیمت 200 هزار دلار، اثری از الکساندر کالدر (1976-1898) با قیمت 72 هزار و 500 دلار و دو کار از اندی وارهول(1987-1928) با قیمت‌های 40 هزار دلار فروش رفت.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

2

اثری از وُیسک فانگور (2015-1922) با قیمت 492 هزار و 500 دلار

 

3

اثری از الکس کاتز (1927) با قیمت 287 هزار و 500 دلار

 

1

اثری از آلفرد ینسن (1981-1903) با قیمت 212 هزار و 500 دلار

4

اثری از شان اسکالی(1945) با قیمت 200 هزار دلار

7

اثری از الکساندر کالدر (1976-1898) با قیمت 72 هزار و 500 دلار

 

5

اثری از اندی وارهول(1987-1928) با قیمت 40 هزار دلار